Algemene Voorwaarden PIO Vocaal

 1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn geldig per 25 september 2023 en van toepassing op alle lessen, workshops en evenementen die worden aangeboden door PIO Vocaal.
 • Door het aangaan van een dienst door een deelnemer aanvaart de deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 • Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen PIO Vocaal en deelnemer zijn overeengekomen.
 • De verplichtingen van PIO Vocaal gaan nooit verder dan door PIO Vocaal schriftelijk is bevestigd.
 • PIO Vocaal is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

*Deelnemer: degene die een dienst aangaat bij PIO Vocaal.

 

 1. Inschrijven/ overeenkomst
 2. Workshops/ online activiteiten

Inschrijven voor een workshop of online activiteit van PIO Vocaal kan via de website www.piovocaal.nl, de mail info@piovocaal.nl, Whatsapp of telefoon. Na ontvangst van de inschrijving krijgt de deelnemer een bevestiging. Betaling geschiedt ter plaatse contant of met pin. Elke workshop wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

 1. Lessen

Lessen kunnen zowel per mail als per telefoon of Whatsapp worden vastgelegd. PIO Vocaal bevestigt een gemaakte lesafspraak met een deelnemer zo spoedig mogelijk per email of Whatsapp. Deze afspraak tussen deelnemer en PIO Vocaal is bindend zodra PIO Vocaal deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij lessen en evenementen betaalt de deelnemer (zonder tegenbericht) ter plaatse. Dit kan contant of met pin.

 

 1. Annuleren

Lessen en workshops

Lessen en online activiteiten kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Daarna behoudt PIO Vocaal zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

 

 1. Workshops en lessen stembevrijding
 2. Inhoud

De workshops en sessies stembevrijding van PIO Vocaal hebben een educatief karakter en zijn niet bedoeld als behandeling of preventie van lichamelijke of psychische problematiek. Tijdens deze activiteiten worden zangoefeningen gegeven en kan zelfonderzoek en lichaamswerk plaatsvinden.

 1. De deelnemer
 • Aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan;
 • Zal PIO Vocaal of eventuele assistenten niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn;
 • Aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.

 

 1. Medewerking deelnemer en privacy
 • De deelnemer zal PIO Vocaal steeds tijdig alle informatie verstrekken die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de activiteit en de deelnemer zal alle medewerking verlenen.
 • PIO Vocaal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer is verstrekt. Eventueel hieruit voortvloeiende extra gemaakte uren door PIO Vocaal worden in rekening gebracht bij de deelnemer.
 • Alle door de deelnemer aan PIO Vocaal verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld door PIO Vocaal. Zie ook het privacy beleid van PIO Vocaal.

 

 1. Terugbetaling

Bij afzegging door PIO Vocaal heeft de deelnemer, indien deze reeds heeft betaald, recht op terugbetaling van het gehele bedrag binnen 14 dagen. Bij annulering door de deelnemer binnen de gestelde termijn vindt restitutie plaats van reeds betaalde kosten aan PIO Vocaal, binnen 14 dagen.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • PIO Vocaal staat er voor in dat tijdens het leveren van diensten door PIO Vocaal een zo groot mogelijke mate van zorgvuldigheid in acht wordt genomen, passend bij de aard van de dienstverlening en de gebruikte middelen en materialen en stelt zich daarom niet aansprakelijk voor schade die volgens cliënt tijdens het leveren van deze diensten is toegebracht.
 • PIO Vocaal is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke PIO Vocaal, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 • Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van PIO Vocaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PIO Vocaal kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van PIO Vocaal afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.